Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://trawyibyliny.pl/. Polityka prywatności jest dostępna na osobnej podstronie: Polityka prywatności

Data opublikowania Regulaminu: 08.08.2021
Data ostatniej modyfikacji Regulaminu: 04.03.2022

1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Sprzedawca (Sprzedający) - właściciel sklepu internetowego https://trawyibyliny.pl, czyli Agnieszka Domańska z siedzibą pod adresem Czerwonka Parcel 119, 96-500 Sochaczew, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "SKLEP TRAWYIBYLINY.PL AGNIESZKA DOMAŃSKA" i podlegającą wpisowi do CEIDG pod nr NIP 8371535633, REGON 389482753. Adresem wykonywania działalności jest Czerwonka Parcel 119, 96-500 Sochaczew. Aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne na osobnej podstronie: Kontakt
 • Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i elektroniczną).
 • Sklep Internetowy trawyibyliny.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://trawyibyliny.pl/, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 • Strona – Sprzedawca i Klient (Kupujący).
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://trawyibyliny.pl/
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Zasady ogólne

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego wcześniejsze jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie rośliny oferowane w Sklepie Internetowym są zdrowe, zadbane, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Każdy sprzedawany produkt posiada informacje o pojemności (romiarze doniczki), a co za tym idzie, o wadze.
 • Jedna transakcja handlowa może dotyczyć kilku produktów

3. Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Z uwagi na zależność kosztów przesyłki od rodzaju i ilości sprzedawanego produktu końcowa cena jest sumą ceny produktu i ceny wysyłki określonej zgodnie z odrębnymi postanowieniami.
 • Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, wiadomość na profilu Facebook, telefonicznie lub drogą mailową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową lub drogą mailową/przez Facebooka można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach 8:00 - 18:00.
 • W ramach jednego zamówienia można zamówić rośliny, których łączna waga nie przekracza 40 kilogramów.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 • Sprzedawca potwierdza każde otrzymanie zamówienie oraz prawidłowość wypełnionego formularza poprzez kontakt z Kupującym. Sprzedający weryfikuje dane każdego zamówienia poprzez kontakt z Kupującym na podane przez niego dane teleadresowe. W przypadku gdy Kupujący wie, spodziewa się lub powinien się spodziewać przeszkód, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący nie może złożyć zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Kupującego będą użyte na potrzeby wysyłki towaru do Kupującego oraz obsługi ewentualnych reklamacji towaru. W przypadku braku osobnych umów dane osobowe Kupującego zostaną usunięte w terminie 3 lat od daty ostatniego zakupu towaru.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 • W przypadku pojawienia się w Sklepie Internetowym dostępności produktu o oczywiście zawyżonej lub zaniżonej cenie Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do zweryfikowania ceny produktu za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega możliwość odstąpienia od umowy z powołaniem się na działanie pod wpływem błędu z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską lub usterkę techniczną w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia bez weryfikacji takiej ceny.
 • Sprzedawane towary do transportu są pakowane w odpowiednio zabezpieczony karton.

4. Koszty, warunki i termin wysyłki

 • Duże rośliny są przycinane do około 60 centymetrów w celu odpowiedniego zabezpieczenia roślin przez połamaniem podczas transportu.
 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 • Sklep nie realizuje wysyłki roślin za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 • Towar ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie roślin jest wysyłany tylko od poniedziałku do środy (w wyjątkowych sytuacjach również w czwartki).
 • Staram się aby zamówienia docierały do Państwa jak najszybciej, jednakże w przypadku dużej liczby zamówień czas wysyłki może być wydłużony.
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Cena dostawy różni się w zależności od całkowitej wagi zamówienia.

5. Płatności

 • Za zakupy w sklepie można zapłacić szybkim przelewem internetowym "mBank Paynow". Zamówienie jest realizowane dopiero po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sklepu.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić zwykłym przelewem. Dane i instrukcja do wykonania przelewu dostępne są na stronie Sposoby płatności .
 • Kupujący wybiera opcję płatności przy dokonywaniu zamówienia.
 • W przypadku problemów z płatnością Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Nieopłacone zamówienia zostają anulowane po upływie 3 dni roboczych.

6. Odbiór towaru

 • Dostawy są realizowane jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

7. Odstąpienie od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedawcy na jeden z wybranych sposobów: pisemnie (Trawy i byliny, ul. Czerwonka Parcel 119, 96-500 Sochaczew) lub elektronicznie (kontakt mailowy pod adresem [email protected]).
 • Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza dostępnego pod tym linkiem: Wzór odstąpienia od umowy
 • Sprzedawca jest zobligowany do potwierdzenia Konsumentowi otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku problemów z otrzymaną przesyłką zachęcamy najpierw do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 608 525 745 lub do kontaktu mailowego pod adresem [email protected].

8. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie
 • Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Sposoby rozstrzygania takich sporów to np. mediacje – procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sądy Okręgowe. arbitraż – sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter. komisje skargowe – tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy. Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.